menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Một số vấn đề về Hợp đồng kinh doanh bất động sản
Đăng ngày 22-11-2022 03:26

Hiện nay tranh chấp về kinh doanh bất động sản xãy ra phổ biến, trong đó chủ yếu là tranh chấp về “Hợp đồng kinh doanh bất động sản” và loại hợp đồng này có nhiều nội dung mà các bên tham gia ký kết cũng như người trực tiếp giải quyết nếu có xãy ra tranh chấp cần phải nắm rõ.

Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản thì: “Hợp đồng kinh doanh bất động sản là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định tại Điều 4 Nghị định này với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ trong hoạt động mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản và được lập theo mẫu quy định tại Nghị định này".

Hợp đồng kinh doanh bất động sản có nhiều loại khác nhau được qui định tại Điều 6 Nghị định 02/2022/NĐ-CP , bao gồm:

- Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ chung cư quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục.

- Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục.

- Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở riêng lẻ quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục.

- Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục.

- Hợp đồng thuê nhà ở, công trình xây dựng quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục.

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục.

- Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 07 Phụ lụ.

- Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sản quy định tại Mẫu số 08 Phụ lục.

Đối với các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản được hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Công văn 1436/BXD-QLN năm 2015 như sau:

+ Đối với hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thì thực hiện theo quy định tại Chương V của Luật Kinh doanh bất động sản 2006. Riêng hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê nhà ở thì áp dụng theo các mẫu hợp đồng đã được ban hành kèm theo Thông tư 16/2010/TT-BXD ; đối với hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thì áp dụng theo mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BXD;

+ Đối với hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thì thực hiện theo quy định tại Chương V của Luật Kinh doanh bất động sản 2006 và các quy định của pháp luật về đất đai hiện hành;

+ Đối với hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thì áp dụng theo mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư 13/2008/TT- BXD.

Trong các hoạt động kinh doanh bất động sản, các hợp đồng phải có các nội dung chính theo quy định tại các Điều 18, 47 và 52 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Riêng các loại hợp đồng mẫu thì được áp dụng theo mẫu các hợp đồng đã được ban hành theo các văn bản quy phạm pháp luật từ trước ngày 01/7/2015.

- Về chữ viết và Công chứng đối với Hợp đồng kinh doanh bất động sản : Theo quy định tại Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì: “Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật này thì phải công chứng hoặc chứng thực”.

Như vậy, hợp đồng kinh doanh bất động sản là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên trong hợp đồng về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh bất động sản và lập theo mẫu đã được quy định. Hợp đồng kinh doanh bất động sản được công chứng theo thỏa thuận giữa các bên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác và khi tiến hành công chứng hợp đồng, tổ chức, cá nhân cần lưu ý phải sử dụng tiếng Việt trong hợp đồng cần được công chứng.

QN