menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
TIN HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH ( CẬP NHẬT NGÀY 4/ 6/ 2012)
Đăng ngày 04-06-2012 23:35
1. VKSND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp Ngày 18/5/2012, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phối hợp tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết có đồng chí Huỳnh Nghĩa, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Linh, Phó Viện trưởng VKSNDTP Đà Nẵng đọc báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp
Đến dự Hội nghị có các đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; các Phó Ban Dân chủ, Pháp luật và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc các quận huyện

 Lãnh đạo VKSND thành phố cùng các Trưởng phòng và Viện trưởng VKSND các quận huyện.

Đến dự Hội nghị còn còn có các đồng chí: Phùng Tấn Viết, Thành ủy viên, và đại diện lãnh đạo các Ban, Ngành của Thành ủy.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Trần Thanh Vân, Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, đồng chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Linh, Phó Viện trưởng VKSNDTP Đà Nẵng đọc báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế; nhiều báo cáo tham luận tại Hội nghị đã tập trung đánh giá về kết quả 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp trên địa bàn địa phương, đồng thời đề xuất một số ý kiến về sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với tình hình mới.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng phát biểu bế mạc Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Nghĩa, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đánh giá cao sự phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Viện kiểm sát nhân dân thành phố trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; góp ý kiến xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật; đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; kiểm sát, giám sát các hoạt động tư pháp, tham gia hoạt động tố tụng hình sự, tố tụng dân sự; tuyển chọn Kiểm sát viên. Đồng thời đề nghị hai Ngành tập hợp các khó khăn, vướng mắc đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố giải quyết theo thẩm quyền.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng, đồng chủ trì Hội nghị đã nêu rõ: Hội nghị đánh giá cao kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện Quy chế, ghi nhận các ý kiến đóng góp và đề xuất của các UBMTTQ và VKSND quận, huyện; thống nhất chủ trương sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với yêu cầu mới; giao cho bộ phận tham mưu của hai Ngành triển khai công tác sửa đổi, bổ sung Quy chế trình Lãnh đạo hai Ngành xem xét, ban hành.

Nguyễn Văn Hưng

 

2. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tăng cường công tác quản lý, giáo dục công chức, viên chức

Đồng chí Nông Văn Hải, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu trao cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối cho các đơn vị tại Hội nghị triển khai công tác Kiểm sát năm 2012

Để thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, nhằm xây dựng ngành trong sạch và vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay Ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo đã không ngừng quan tâm đến công tác quản lý, giáo dục công chức, viên chức, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng ngành. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2012, toàn ngành không có cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm phải xử lý kỷ luật, mọi chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo ngành đã thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là: phối hợp với Cấp ủy trong cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, nội dung trọng tâm là giáo dục tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của ngành; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; gắn với việc rèn luyện năm đức tính của người cán bộ Kiểm sát mà Bác Hồ đã dạy: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Hai là: duy trì và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung thống nhất, kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ trong ngành, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Ba là: tiếp tục thực hiện và luân chuyển cán bộ theo quy định tại Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 của Chính phủ và quyết định số 20/QĐ-VKSTC-V9, ngày 02/6/2009 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trong ngành Kiểm sát.

Bốn là: thực hiện nghiêm 19 điều Đảng viên không được làm, những việc cán bộ, công chức không được làm theo Luật Cán bộ công chức năm 2008 và những quy định trong quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân ban hành theo quyết định số 296/2008/QĐ-VKSTC, ngày 18/6/2008 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Năm là: sự phối hợp chặt chẽ với Cấp uỷ, các tổ chức đoàn thể, bộ phận thi đua theo dõi, đôn đốc và kiểm tra công tác quản lý, giáo dục công chức, viên chức trong toàn ngành. Định kỳ báo cáo Ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo để chỉ đạo và rút kinh nghiệm.

 

Lê Trọng Bính