menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Viện kiểm sát phúc thẩm II thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự. Đăng ngày 05-02-2012 18:54
  • HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2012 Đăng ngày 01-02-2012 21:08
  • Kết quả thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2011 Đăng ngày 01-02-2012 08:24
  • VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG 36 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN Đăng ngày 17-01-2012 08:59
  • Tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp (Phần 3, tiếp theo và hết) Đăng ngày 19-12-2011 11:13
  • Tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp (Phần 2) Đăng ngày 09-12-2011 08:27
  • Quy chế Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân Đăng ngày 04-12-2011 11:22
  • Một số ý kiến về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát khu vực... Đăng ngày 30-08-2011 04:51