menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đà Nẵng - Đổi mới mạnh mẽ hoạt động của tổ chức Đảng ngang tầm với yêu cầu lãnh đạo trong giai đoạn mới
Đăng ngày 04-02-2012 14:13
Từ đầu năm 1997, thành phố Đà Nẵng được tách ra từ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. 15 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực phấn đấu, tạo nên những đổi thay vượt bậc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... Đà Nẵng có được những thành tựu trong thời gian qua, trước hết phải khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố và các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ.

 

 
 
 
 


Sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng bộ Đà Nẵng đã đặt ra nhiệm vụ cấp bách là đổi mới mạnh mẽ mọi mặt hoạt động của Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi tổ chức Đảng và từng đảng viên ngang tầm với yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Đảng bộ thành phố đã kiên trì thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo ra những chuyển biến tich cực trên các mặt hoạt động. Đảng bộ đã có những bước phát triển mới về tư duy lãnh đạo, đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách và lãnh đạo thực hiện công cuộc xây dựng, phát triển thành phố. Trong chỉ đạo, điều hành có nhiều cách làm mới, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ hoạt động của mặt trận, đoàn thể với các cơ quan chính quyền; huy động được các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển; tạo được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Nhờ đó, Đà Nẵng trong những năm qua đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, tạo diện mạo thành phố bước đầu mang dáng dấp của một thành phố văn minh, hiện đại. Với tốc độ tăng GDP bình quân 5 năm qua (2005- 2010) đạt 11%, năm 2011 tăng 13% so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch theo hướng tích cực; ngành dịch vụ, du lịch, công nghiệp- xây dựng chiếm tỷ lệ cao. Đà Nẵng còn luôn giữ thứ hạng của mình trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh). Riêng trong vùng "khu vực các thành phố lớn" theo một cách phân nhóm khác của PCI, gồm 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là thành phố dẫn đầu về môi trường kinh doanh xếp theo các tiêu chí của PCI. Thành phố còn được vinh danh là Thành phố bền vững về môi trường ASEAN của năm 2011. Quán triệt phương châm tăng trưỏng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, thành phố đã tích cực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, làm cho đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể.

Cùng với thực hiện có hiệu quả chủ trương an sinh xã hội, Đà Nẵng còn là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công chương trình "Thành phố 5 không, 3 có", thành phố môi trường...được khởi xướng từ năm 2000. Mục tiêu 5 không (Không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng và không có giết người cướp của) đã cơ bản hoàn thành sau 5 năm thực hiện. Thực hiện tốt chương trình "Thành phố 3 có" ( Có nhà ở, có việc làm và có nếp sống văn minh đô thị) đã góp phần vào việc thay đổi diện mạo của thành phố từng ngày.

Theo đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng: Có được bước phát triển vượt bậc trong thời gian qua là do Đảng bộ và chính quyền thành phố đã tập trung lồng ghép các chương trình, mục tiêu hành động vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền gắn với việc thực hiện có chiều sâu cuộc Vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Hàng năm có trên 75% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 99% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên; mỗi năm kết nạp trên 1.800 đảng viên mới, bảo đảm yêu cầu về chất lượng...Từ hoạt động cụ thể, Đảng bộ thành phố đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó tiêu biểu là bài học dựa vào dân, có trách nhiệm với dân, "Đảng nói, dân tin- Mặt trận, đoàn thể vận động, dân theo- Chính quyền làm, dân ủng hộ"; phát huy được sức mạnh đồng thuận của nhân dân để thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố, tất cả vì lợi ích của nhân dân; phát huy vai trò tập thể, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, tạo sự nhất trí cao với các chủ trương, chính sách đã đề ra; phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý các cấp...

Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong đó xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước là trung tâm kinh tế- xã hội lớn của miền Trung đã tiếp thêm sức mạnh cho thành phố. Với một quyết tâm chung, nỗ lực chung từ các cấp lãnh đạo đến mọi người dân, từ Đảng bộ thành phố đến các tổ chức Đảng, đoàn thể cơ sở, Đà Nẵng sẽ có nhiều cơ hội để phát triển vững mạnh, xứng đáng với vị thế là thành phố động lực miền Trung- Tây Nguyên mà Đảng và Nhà nước giao phó./.