menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Những chỉ tiêu cụ thể trong việc thực hiện kế hoạch công tác và thi đua khen thưởng năm 2012 của hai cấp kiểm sát thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 09-02-2012 09:55
Nhằm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 01 tháng 01 năm 2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác Thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2012, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng trong đó đề ra một số chỉ tiêu cơ bản để cả hai cấp phấn đấu thực hiện như sau:

 

 

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các phong trào thi đua:

-Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ ngày 20/10/2010 của Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát nhân dân; hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dung nông thôn mới”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào học tập, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Viện kiểm sát hai cấp thành phố Đà Nẵng phấn đấu “Nâng cao trách nhiệm và chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; đảm bảo việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm; thực hiện đầy đủ, hiệu quả những quyền hạn, trách nhiệm trong công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp ở lĩnh vực giải quyết án dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại…; thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giam, giữ, thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo qui định của pháp luật. Tạo chuyển biến tích cực đối với công tác tham mưu tổng hợp, tuyên truyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thông qua công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ. Thực hiện việc quản lý và sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn về tổ chức bộ máy, biên chế, cơ cấu cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao; tăng cường đào tạo, giáo dục đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên không ngừng học tập và nâng cao trình độ về mọi mặt; rèn luyện, giữ gìn đạo đức phẩm chất của người cán bộ Kiểm sát vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm.

- Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và Viện kiểm sát các quận, huyện phải quan tâm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa lãnh đạo các đơn vị với các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên,…) trong công tác thi đua, khen thưởng nhằm tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua đã phát động; tổ chức cho cán bộ, công chức đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua tạo không khí thi đua sôi nổi, lập nhiều thành tích trong công tác; chú trọng nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, kiểm sát viên giỏi, kiểm sát viên tiêu biểu.

            2. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

          *Các chỉ tiêu khâu công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát tư pháp trong lĩnh vực hình sự:

          - Xử lý dứt điểm án năm 2011 chuyển sang trong Quý I năm 2012.

- Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm phấn đấu đạt 80% trên tổng số thụ lý.

          - Không để xảy ra việc đình chỉ vì không phạm tội.

          - Không có án Toà tuyên không phạm tội hoặc phải huỷ án sơ thẩm.

          - Phấn đấu tỷ lệ kết thúc điều tra đạt 80%, truy tố đạt 90%, xét xử đạt 85%.

          - Tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt tỷ lệ 95%.

          - Thực hiện các vụ án rút gọn khi có đủ điều kiện luật định.

          - Thực hiện từ 02 đến 03 vụ án điểm, 03 đến 04 vụ án xét xử lưu động đối với cấp quận, huyện; 02 đến 03 vụ án điểm, 04 đến 05 vụ án xét xử lưu động đối với Phòng 2. Riêng Phòng 1 có từ 01 đến 02 vụ án điểm.

          - Mỗi kiểm sát viên khâu hình sự đăng ký thực hiện ít nhất 01 phiên tòa rút kinh nghiệm để bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tranh tụng.

          - Mỗi đơn vị phải có ít nhất 01 kháng nghị phúc thẩm hình sự. Riêng Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu và Thanh Khê phải có ít nhất 02 kháng nghị phúc thẩm hình sự, Phòng 3 phải có ít nhất 05 kháng nghị hình sự. Tỷ lệ kháng nghị hình sự được chấp nhận phải đạt trên 70%.

          - Mỗi đơn vị phải có ít nhất 04 kiến nghị đối với CQĐT, TA cùng cấp.

          - Tỷ lệ trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng không quá 04 % trên tổng số vụ án thụ lý.

          - Phát hiện, kháng kiến nghị kịp thời các vi phạm trong công tác quản lý giam, giữ và quản lý người chấp hành án phạt tù; thực hiện nghiêm túc báo cáo tình hình bắt giữ, xử lý người bị bắt giữ hàng ngày.

          *Các chỉ tiêu khâu công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp:

          - Cử KSV tham gia đầy đủ các vụ án sơ thẩm, phúc thẩm hành chính, các vụ án dân sự theo quy định của pháp luật mà Viện kiểm sát phải tham gia.

- Phòng 5 phải có ít nhất 04 kháng nghị phúc thẩm trong năm; VKS các quận, huyện phải có ít nhất 02 kháng nghị phúc thẩm, tỷ lệ chấp nhận kháng nghị phải đạt 80%; một tháng mỗi đơn vị phải có ít nhất 01 kiến nghị có chất lượng, được tiếp thu.

Phßng 5  ®Ò ra chØ tiªu phÊn ®Êu c¶ n¨m cã Ýt nhÊt 04 kh¸ng nghÞ, c¸c VKS quËn, huyÖn cã Ýt nhÊt 02 kh¸ng nghÞ, mçi th¸ng cã  Ýt nhÊt 01 kiÕn nghÞ. Tû lÖ kh¸ng nghÞ ®­îc chÊp nhËn tõ  80% trë lªn.

- Phòng 12 phải có ít nhất 02 kháng nghị phúc thẩm và 04 kiến nghị. Tỷ lệ kháng nghị phải đạt 80%.

          - Kịp thời phát hiện, kiến kháng nghị những trường hợp vi phạm trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

          - Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp phải được thực hiện nghiêm túc, triển khai và làm tốt vai trò chủ trì trong việc thực hiện quy chế liên ngành trong lĩnh vực này.

          *Các chỉ tiêu trong công tác quản lý, tổng hợp; quản lý và sử dụng tài sản, ngân sách:

          - Đảm bảo hệ thống mạng thông tin liên lạc và trang tin điện tử của Viện kiểm sát thành phố hoạt động tốt; thực hiện đúng, đầy đủ, có chất lượng và kịp thời báo cáo thống kê, báo cáo tổng hợp theo quy định của Ngành và báo cáo phục vụ công các của HĐND thành phố Đà Nẵng; định kỳ, phòng thống kê tội phạm đối chiếu giữa sổ sách thụ lý của các VKS quận, huyện và các phòng nghiệp vụ với báo cáo thống kê của các đơn vị gởi về VKS thành phố để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

- Văn phòng tổng hợp theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của các đơn vị. Tham mưu đầy đủ, kịp thời cho Lãnh đạo Viện những biện pháp để quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch ở cả hai cấp kiểm sát.

- Đổi mới công tác Thi đua – khen thưởng theo hướng kịp thời, khách quan, gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện xuất sắc nhiệm vụ công tác của Ngành.

          - Quản lý tốt các tài sản, trang thiết bị đã được trang cấp, không để xảy ra mất mát, hư hỏng gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của đơn vị; không dùng tài sản công vào mục đích cá nhân.

          - Quản lý và sử dụng ngân sách đúng quy định chung của ngành và Nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí và có thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức; Phục vụ tốt các Hội nghị do VKSND Tối cao, VKSND thành phố Đà Nẵng tổ chức.

          - Tăng cường công tác viết báo, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nói chung và trang tin điện tử của VKS thành phố về hoạt động của Ngành nhằm tuyên truyền hình ảnh của ngành Kiểm sát đến toàn thể quần chúng nhân dân địa phương giúp họ hiểu, biết về chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

          *Công tác xây dựng Ngành:

- Tăng cường công tác quản lý giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh người cán bộ kiểm sát. Đảm bảo không có cán bộ vi phạm phải xử lý kỷ luật.

- Thực hiện nghiêm túc chủ trương quy hoạch cán bộ lãnh đạo, luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ theo sự phân cấp của VKSND Tối Cao nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật nghiệp vụ đối với Lãnh đạo, KSV các cấp.

- Tổ chức Hội thi KSV giỏi của VKS hai cấp để tiếp tục bồi dưỡng, tuyển chọn nhiều KSV giỏi, nhân điển hình tiên tiến.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Lãnh đạo các đơn vị với các tổ chức, đoàn thể nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua do đơn vị và các tổ chức đoàn thể, địa phương tổ chức.