menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cẩm Lệ - Đảng viên Chi bộ VKS tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết Đại Hội Đảng bộ quận và nghe thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố
Đăng ngày 09-11-2020 13:26

Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Quận ủy Cẩm lệ đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị diễn ra một ngày. Tất cả cán bộ đảng viên thuộc Chi bộ Viện kiểm sát đã tham dự.

Hình ảnh công chức, đảng viên Viện kiểm sát quận Cẩm Lệ tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị các đảng viên đã được báo cáo viên Trần Thị Kim Phượng, Quận ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy Cẩm Lệ thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025. Theo đó, Đảng bộ quận tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh đồng thuận; đẩy mạnh phát triển kinh tế, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, ưu tiên hạ tầng giao thông và thiết chế văn hóa công cộng phục vụ nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; xây dựng quận Cẩm Lệ văn minh, phát triển bền vững, trở thành một trong những trung tâm thương mại, đô thị mới văn minh, hiện đại ở cửa ngõ tây nam của thành phố.

Quận ủy Cẩm Lệ sẽ sớm nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên các lĩnh vực phù hợp với đặc điểm, tình hình của quận Cẩm Lệ để bổ sung vào định hướng phát triển trong thời gian đến. Với các giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế nhanh hơn và vững chắc hơn; tiếp tục khai thác có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ ngân sách và các thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về trật tự, mỹ quan đô thị, tài nguyên, môi trường; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Song song đó, Đảng bộ quận tập trung phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được chú trọng. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội tiếp tục được củng cố vững chắc.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng hiệu quả và đi vào nền nếp. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt được những kết quả tích cực, góp phần ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận, ổn định và phát triển của quận. Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đồng thuận, xây dựng quận Cẩm Lệ văn minh, phát triển bền vững” Đại hội Đảng bộ quận Cẩm Lệ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận gồm 35 ủy viên, Ban Thường vụ Quận ủy gồm 11 ủy viên. Ông Lê Quang Nam tái đắc cử Bí thư Quận ủy; ông Hồ Văn Khoa và bà Nguyễn Thị Việt Hiền được bầu làm Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Cấp ủy Chi bộ Viện kiểm sát luôn xác định việc tham dự các Hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng cũng như các quyết sách, chủ trương do Quận ủy tổ chức là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi Đảng viên. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, các đảng viên được quán triệt và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình, qua thực hiện chức năng công tác chuyên môn nghiệp vụ mỗi đảng viên sẽ góp phần vào việc thực hiện thành công các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra.

 

Lê Vũ - VKS Cẩm Lệ