menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSNDTP Đà Nẵng đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin
Đăng ngày 06-10-2011 20:06
VKSNDTP ĐÀ NẴNG ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ chính trị: ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả công nghệ thông tin ( CNTT ), coi tin học hóa hoạt động của các cơ quan nhà nước là một bộ phận hữu cơ quan trọng của cải cách nền hành chính quốc gia nhằm tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng ( VKSNDTP Đà Nẵng) luôn quan tâm đến việc ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của ngành.

 

 

VKSNDTP ĐÀ NẴNG ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU  HÀNH

Để tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và ứng dụng CNTT trong ngành kiểm sát nhân dân thành phố, VKSNDTP  Đà Nẵng đó chủ động ban hành Quyết định số 41 ngày 18/6/2007 quy định tạm thời về quản lý và sử dụng mạng nội bộ, Quyết định số 50 ngày 09/7/2007 quy định tạm thời về quản lý và sử dụng Internet. Việc ban hành các văn bản trong khi chờ hướng dẫn của VKSND tối cao đó tạo điều kiện tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng CNTT của ngành. Hiện nay cùng với nguồn hỗ trợ từ VKSND tối cao, VKSNDTP Đà Nẵng đó trang bị được trờn 120 bộ máy vi tính  cho lãnh đạo Viện, Trưởng phòng và cán bộ, kiểm sát viên , VKSND quận, huyện, đạt tỷ lệ 74% máy tính/ người; xây dựng mạng máy tính cục bộ ( mạng LAN ) với02 mỏy chủ và24điểmkết nối máy tính giữa Lãnh đạo Viện và các phòng nghiệp vụ. Mạng máy tính của VKSNDTP Đà Nẵng đã kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng của cáccơ quan Đảng và Nhà nước. Các VKSND quận, huyện thực hiện kết nối mạng ngang…Đến nay, 100% các Phòng nghịêp vụ và VKSND quận, huyện thuộc VKSNDTP Đà Nẵng đó kết nối Internet, thực hiện các phần mềm ứng dụng, thực hiện truyền dữ liệu, trao đổi thông tin điện tử.

Hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT không nằm ngoài mục đích phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động kiểm sát. Vỡ vậy, trong những năm qua, cán bộ, kiểm sát viên trong ngành KSNDTP Đà Nẵng đó từng bước triển khai thực hiện các phần mềm ứng dụng vào các lĩnh vực công tác như: tổng hợp thống kê, quản lý án hình sự hình sự, thư điện tử, kế toán…Cán bộ làm công tác thống kê đó sử dụng thành thạo phần mềm tổng hợp số liệu thống kê để thu thập, tổng hợp số liệu, xây dựng và gửi báo cáo thống kê thay phương pháp thủ công, góp phần nâng cao độ chính xác, tính kịp thời của các báo cáo thống kê. Từ năm 2009, VKSNDTP Đà Nẵng đó triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý và thống kê án hình sự tại các phòng nghiệp vụ và các VKSND quận, huyện. Đồng thời, để tăng cường công tác trao đổi thông tin điện tử trong ngành, VKSNDTP đó thiết lập 49 hộp thư điện tử dành cho Lãnh đạo Viện Kiểm sát hai cấp, các Trưởng phòng, các cán bộ làm công tác văn phòng, thống kê…Bên cạnh triển khai các phần mềm dựng chung của VKSND tối cao, VKSNDTP còn chủ động ứng dụng các tiện ích của mạng nội bộ để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều  hành của Lãnh đạo cũng như công tác nghiệp vụ của đơn vị: chia sẻ văn bản điện tử dùng chung, lưu trữ văn bản điện tử, hợp đồng sử dụng thư viện pháp luật điện tử phục vụ tra cứu văn bản pháp luật...Hiện nay, phòng thống kê tội phạm VKSNDTP Đà Nẵng đã tự thiết kế  và đang đưa vào họat động thử nghiệm trang Thông tin nội bộ nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của VKSNDTP Đà Nẵng thời  gian tới.Công tác trao đổi thông tin điện tử vì thế đem lại hiệu quả bước đầu, các văn bản được gửi - nhận nhanh chóng và kịp thời, tiết kiệm các chi phí in ấn, tem thư, điều này đó góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị.

 

Bên cạnh việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng CNTT, VKSNDTP luôn chú trọng công tác đào tạo, từng bước nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, công chức hai cấp. Thông qua hình thức đào tạo bồi dưỡng kiến thức liên kết với Trung tâm phần mềm - Đại học Đà Nẵng, VKSNDTP đã tổ chức 02 khoá học tin học trình độ A và B dành cho 47 cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ làm công tác thống kê, văn phòng và kế toán của các đơn vị (năm 2006: 25 cán bộ lãnh đạo quản lý, năm 2009: 22 cán bộ, kiểm sát viên). VKSNDTP cũng đồng thời cử 10 cán bộ lãnh đạo quản lý đi tham gia học các lớp đào tạo, bồi dưỡng tin học do UBNDTP Đà Nẵng tổ chức năm 2007. Đến nay, 129 cán bộ, công chức ngành biết sử dụng máy tính, sử dụng và truy cập Internet thành thạo, chiếm tỷ lệ:  82,2 %; có 107 cán bộ, công chức qua đào tạo ngắn hạn về tin học (trình độ A, B), 01 cán bộ có trình độ đại học tin học , 01 cán bộ có trình độ trung cấp và 03 kỹ thuật viên, chiếm tỷ lệ: 68,2 %. Số cán bộ công chức chưa biết sử dụng máy tính chủ yếu là nhân viên bảo vệ, tạp vụ tại các đơn vị.

 

Bên cạnh những kết quả đó đạt được, công tác ứng dụng CNTT vào công tác quản lý hành chính của ngành kiểm sát vẫn cũng gặp nhiều khó khăn như: việc ứng dụng các tiện ích của CNTT chưa cao, phần lớn máy tính chủ yếu sử dụng chỉ để soạn thảo văn bản; một số phần mềm dùng chung chưa được VKSND tối cao xây dựng và hoàn thiện kịp thời, dẫn đến một số công việc phải kết hợp cả phương pháp thủ công; Thiếu cán bộ có nghiệp vụ chuyên môn về  CNTT, toàn ngành KSNDTP Đà Nẵng chỉ có 01 chuyên viên CNTT có trình độ Đại học tin học…

 

Để đáp ứng được yêu cầu công tác cải cách hành chính của ngành KSNDTP Đà Nẵng trong giai đoạn mới, phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của ngành, công tác phát triển và ứng dụng CNTT trong những năm tới cần phải củng cố và tăng cường về cơ sở hạ tầng CNTT; Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trỡnh độ tin học cho cán bộ, kiểm sát viên, nhất là cán bộ lónh đạo quản lý của Viện kiểm sát hai cấp; Đảm bảo mạng máy tính của VKSNDTP Đà Nẵng liên kết thông suốt với  mạng  của VKSND tối cao và các VKSND quận, huyện; Thực hiện tốt công tác quản trị mạng LAN tại VKSNDTP; Tiếp nhận và triển khai kịp thời các phần mềm dùng chung được VKSND tối cao cung cấp; Tăng cường công tác bảo mật trên mạng ... Cuối cùng, một trong những yếu tố quyết định công tác ứng dụng CNTT thành công là cán bộ, kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát phải thay đổi tâm lý, thói quen sử dụng văn bản giấy tờ, thay đổi nếp làmviệc bằng bút, bằng máy tính, bằng văn bản điện tử, đưa việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý hành chớnh như là một chỉ tiêu thi đua của các đơn vị, cá nhân theo Chỉ thị số 34/2008/CT-CP, ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong họat động của các cơ quan Nhà nước.