menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Biên bản họp liên tịch về sửa đổi Quy định xếp loại ABC
Đăng ngày 02-12-2011 21:04

       VIỆN KSND TỐI CAO                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                              Độc lập Tự do – Hạnh phúc

     THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                                                      

      

Trích BIÊN BẢN HỌP LIÊN TỊCH

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 24 tháng 11 năm 2011, tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành Hội nghị Liên tịch giữa tập thể  Lãnh đạo Viện và Ban chấp hành Công đoàn về việc sửa đổi Quy định tạm thời số 203/VKS-VP ngày 31/7/2009 của Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng.

Thành phần tham dự:

  • Về phía cơ quan có đ/c Trần Thanh Vân - Viện trưởng - Chủ trì Hội nghị; Cùng tham gia có đ/c Phan Trường Sơn - Phó viện trưởng, đ/c Nguyễn Hữu Linh – Phó viện trưởng và đ/c Lê Phước Thạnh - Chánh văn phòng.
  • Về phía Công đoàn có đ/c Đinh Thanh Dũng – Chủ tịch Công đoàn, đ/c Lê Thị Bắc – Phó chủ tịch Công đoàn, cùng 02 đồng chí ủy viên Ban chấp hành Công đoàn.
  • Thư ký hội nghị: Đ/c Nguyễn Thị Bạch Tuyết.

NỘI DUNG

1/Mở đầu cuộc họp, đồng chí Trần Thanh Vân chủ trì, nêu lý do của Hội nghị là để thảo luận việc sửa đổi, hoàn thiện Quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại A, B, C, D số 203/VKS-VP ngày 31/7/2009 của Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng.

Đồng thời yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn báo cáo kết quả của việc tổng hợp, lấy ý kiến đoàn viên đóng góp ý kiến sửa đổi Quy định tạm thời số 203/VKS-VP qua hai năm thực hiện.

2/ Đồng chí Đinh Thanh Dũng, đại diện cho Ban chấp hành Công đoàn báo cáo trước tập thể Lãnh đạo Viện bản tổng hợp ý kiến góp ý của đoàn viên công đoàn đối với Quy định tạm thời số 203/VKS-VP;  nội dung góp ý tập trung trên hai vấn đề gồm:

- Đề nghị sửa tiêu chuẩn xếp loại A, B, C, D theo hướng phù hợp với việc nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức hàng năm được hướng dẫn tại Công văn số 3524/VKSTC-V9 ngày 09/11/2011 của Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao. Bỏ tiêu chuẩn xếp loại C đối với trường hợp nghỉ thai sản đúng quy định.

- Đề nghị gộp chỉ tiêu xếp loại A của tập thể đạt cờ dẫn dầu thi đua khối và tập thể lao động xuất sắc thành một mức tối đa 80%; Nâng chỉ tiêu xếp loại A của Tập thể lao động tiên tiến lên mức tối đa 60% và các tập thể còn lại có chỉ tiêu xếp loại A là 40%.

3/Đồng chí Vân yêu cầu Hội nghị thảo luận và đề xuất ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện Quy định tạm thời số 203/VKS-VP theo hướng đảm bảo sự công bằng và đoàn kết, thống nhất trong đơn vị.

* Tại Hội nghị đó đưa ra nhiều ý kiến đề xuất, tổng hợp như sau:

- 100% ý kiến tại Hội nghị thống nhất với đề nghị sửa đổi tiêu chuẩn xếp loại A, B, C, D theo hướng phù hợp với việc nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức hàng năm  và bỏ tiêu chuẩn xếp loại C đối với trường hợp nghỉ thai sản đúng quy định.

- Về việc phân bổ chỉ tiêu xếp loại A theo danh hiệu thi đua của tập thể, đa số ý kiến đề nghị nên bỏ vì các lý do: việc xếp loại A, B, C, D là việc đánh giá đối với cá nhân, không nên vì giới hạn của tập thể mà ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân, dễ dẫn đến không đảm bảo công bằng trong việc phân chia thu nhập tăng thêm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ. Ngoài ra, việc giới hạn tỷ lệ xếp loại A theo danh hiệu thi đua của tập thể cũng mâu thuẫn với tiêu chuẩn xếp loại A đã nêu ở phần trên của Quy định tạm thời số 203/VKS-VP nên cần thiết phải bỏ.

Ngoài ra cũng có một số ý kiến đề nghị giữ nguyên quy định về việc giới hạn chỉ tiêu xếp loại A theo danh hiệu thi đua của tập thể nhưng nâng tỷ lệ lên theo hướng: Tập thể lao động xuất sắc trở lên có tối đa 100% cá nhân xếp loại A; Tập thể lao động tiên tiến có tối đa 80% cá nhân xếp loại A, các tập thể còn lại cú tối đa 60% cá nhân xếp loại A. Bổ sung tiêu chuẩn xếp loại B,C về các vi phạm trong việc mặc trang phục ngành, hút thuốc lá trong công sở...

* Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Hội nghị tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất bằng hình thức biểu quyết về các nội dung sau:

- Đối với đề nghị sửa đổi tiêu chuẩn xếp loại A, B, C, D theo hướng phù hợp với việc nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức hàng năm  và bỏ tiêu chuẩn xếp loại C đối với trường hợp nghỉ thai sản đúng quy định: 08/08 đồng chí biểu quyết tán thành.

- Đối với việc bỏ quy định giới hạn chỉ tiêu xếp loại A theo danh hiệu thi đua của tập thể : 08/08 đồng chí biểu quyết tán thành.

Về việc bổ sung các tiêu chuẩn xếp loại B,C cụ thể, sẽ tiếp tục bổ sung trong quá trình xây dựng dự thảo trình Lãnh đạo Viện quyết định trên tinh thần phù hợp với các quy định tại nội quy, quy chế của Ngành và Cơ quan.

4/ Đồng chí Vân kết luận Hội nghị; giao cho Công đoàn hoàn chỉnh biên bản Hội nghị và phối hợp cùng Văn phòng xây dựng Dự thảo Quy định xếp loại A, B, C, trình Lãnh đạo Viện thông qua để thực hiện trong năm 2011.

 

Hội nghị kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày. Biên bản đó được thông qua tại Hội nghị.

 

       Chủ tọa                                                             Thư ký

        (Đã ký)                                                              (Đã ký)

Trần Thanh Vân                                         Nguyễn Thị Bạch Tuyết