menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chương trình công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự năm 2012 của Phòng 5 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 06-02-2012 16:03
Được sự đồng ý thông qua của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, ngày 03 tháng 02 năm 2012, Phòng 5 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Chương trình công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự năm 2012. Chương trình được xây dựng trên cơ sở các nội dung về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự tại Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 01/01/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hướng dẫn số 01/HD-VKSTC-V5 ngày 12/1/2012 của Vụ 5 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2012 của Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng. Tại Chương trình đã đề ra các yêu cầu và chỉ tiêu nghiệp vụ cụ thể để Viện kiểm sát nhân dân hai cấp nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch công tác kiểm sát năm 2012. Chương trình đồng thời cũng là văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đối với các VKSND các quận, huyện về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự. Sau đây là toàn văn Chương trình:

 

 

       VIỆN KSND TỐI CAO                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                             Độc lập Tự do Hạnh phúc

     THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                       

                            

        Số: 08 /CT-VKS-P5                                Đà Nẵng, ngày  03  tháng 02 năm 2012

                                                

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ NĂM 2012

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 01.01.2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, căn cứ hướng dẫn số 01/HD-VKSNDTC-V5 của Vụ 5- Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự năm 2012 và Kế hoạch số 20/KH-VKS-VP về công tác kiểm sát năm 2012 của Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự (Phòng 5) đề ra chương trình công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự năm 2012 với những nội dung chủ yếu sau đây:

 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ:

1. Phòng 5 - Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng và Viện kiểm sát nhân dân cấp quận, huyện ( Viện kiểm sát hai cấp ) nhận thức đúng đắn và đầy đủ những nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự (gọi là BLTTDS sửa đổi) và những văn bản hướng dẫn thực hiện đặc biệt là những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) trong tố tụng dân sự.

Tham gia đầy đủ và thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp giải quyết các vụ việc dân sự theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhằm phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu theo quy định của pháp luật, nâng cao số lượng và chất lượng kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm.

 2. Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu chức năng, nhiệm vụ, Phòng 5 đề xuất với Lãnh đạo Viện kiện toàn về tổ chức, tăng cường nhân lực, trước mắt phải đảm bảo đủ Kiểm sát viên tham gia các phiên tòa, phiên họp giải quyết các vụ việc dân sự. VKSND hai cấp phải đổi mới công tác quản lý, điều hành thực hiện công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

 

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Kiểm sát thông báo thụ lý, thông báo về việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án:

Khi nhận được thông báo thụ lý vụ việc dân sự, thông báo về việc trả lại đơn khởi kiện cho đương sự của Tòa án chuyển cho Viện kiểm sát, VKSND hai cấp phải phân công cán bộ, kiểm sát viên kịp thời phân loại, vào sổ thụ lý, lập phiếu kiểm sát; kiểm tra nội dung, ghi rõ ngày, tháng, năm Viện kiểm sát nhận được thông báo theo quy định tại Điều 168, 174 BLTTDS sửa đổi, bổ sung. Nếu phát hiện có vi phạm thì có thể tập hợp để kiến nghị hoặc kiến nghị riêng lẻ theo vụ việc nếu thuộc trường hợp Tòa án thụ lý, trả lại đơn khởi kiện cho đương sự  không đúng quy định của pháp luật.

  2. Việc tham gia phiên tòa, phiên họp và kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm:

2.1 Điều 21 BLTTDS đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng phạm vi tham gia phiên tòa giải quyết vụ việc dân sự của Viện kiểm sát. Viện kiểm sát phải có trách nhiệm tham gia phiên tòa sơ thẩm trong 4 trường hợp: những vụ án dân sự do Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ; những vụ án dân sự có đối tượng tranh chấp là tài sản công, lợi ích công cộng; những vụ án dân sự có đối tượng tranh chấp là quyền sử dụng đất, nhà ở; những vụ án có một bên đương sự là người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất, tâm thần. Do đó từ ngày 1/1/2012, thực hiện Điều 21 BLTTDS sửa đổi, bổ sung, Viện kiểm sát hai cấp sẽ tham gia từ 80% trở lên đối với các phiên tòa xét xử sơ thẩm án dân sự, tham gia 100% phiên tòa, phiên họp giải quyết án dân sự phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, các phiên họp giải quyết việc dân sự. Vì vậy Viện kiểm sát hai cấp phải bố trí, phân công Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, phiên họp đầy đủ.

2.2 Kiểm sát viên thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm; thể hiện tốt vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan kiểm sát hoạt động tư pháp trong tố tụng dân sự; phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật người tham gia tố tụng dân sự, kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật và đề xuất hướng giải quyết vụ án đối với phiên tòa phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật (vấn đề này Vụ 5 đã có hướng dẫn số 4163/VKSTC-V5 ngày 28/12/2011, Phòng 5 đã sao gửi văn bản này cho Viện kiểm sát nhân dân cấp quận, huyện).  

 Sau mỗi phiên tòa, phiên họp, Kiểm sát viên tham gia phải báo cáo diễn biến, kết quả và cập nhật vào sổ sách thụ lý giải quyết; theo dõi chặt chẽ việc Tòa án gửi các bản án, quyết định, chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát; báo cáo Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Viện các trường hợp theo Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, kịp thời rút kinh nghiệm về việc tham gia phiên tòa xét xử các vụ án dân sự.

Kết hợp chặt chẽ kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa, phiên họp với kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm để thực hiện thẩm quyền kháng nghị theo quy định của pháp luật.

Chú trọng trong trường hợp Viện kiểm sát không tham gia phiên tòa sơ thẩm, khi nhận được bản án, quyết định của Tòa án gửi đến phải vào sổ ghi ngày nhận và phân công ngay cho Kiểm sát viên, cán bộ để nghiên cứu. Khi phát hiện có vi phạm thì yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ để xem xét, nếu có căn cứ kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm thì báo cáo Lãnh đạo Viện quyết định việc kháng nghị hoặc đề nghị cấp trên kháng nghị theo thẩm quyền.

2.3 Giao chỉ tiêu cho các đơn vị phấn đấu nâng cao tỷ lệ phát hiện các bản án, quyết định có vi phạm để kháng nghị, kiến nghị:

Phòng 5 đề ra chỉ tiêu phấn đấu cả năm có ít nhất 04 kháng nghị. Các Viện kiểm sát cấp quận, huyện có ít nhất 02 kháng nghị, mỗi tháng có ít nhất 01 kiến nghị. Tỷ lệ kháng nghị được chấp nhận đạt từ 80% trở lên.

Hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định của Tòa án cấp dưới bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy có lỗi của Kiểm sát viên không làm tốt công tác kiểm sát tại các phiên tòa Viện kiểm sát có tham gia.

Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp, kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát phải bảo đảm tính chính xác, có căn cứ, đúng pháp luật và được Tòa án chấp nhận sửa chữa.

Qua công tác kiểm sát chú ý phát hiện vi phạm của Tòa án trong quá trình giải quyết các vụ việc để kiến nghị khắc phục vi phạm đối với từng vụ việc; tổng hợp để kiến nghị cơ quan xét xử và cơ quan nhà nước có biện pháp phòng ngừa vi phạm.

3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại án giám đốc thẩm, tái thẩm:

Viện kiểm sát hai cấp thực hiện đúng Công văn số 3947/VKSTC-V7 ngày 9/12/2011 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Công văn số 4170/VKSTC-V7 ngày 22/12/2011 của Vụ khiếu tố (Vụ 7) – VKSND Tối cao hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy xác nhận đơn theo quy định của BLTTDS sửa đổi, bổ sung.

Qua nghiên cứu đơn khiếu nại, nếu VKSND cấp quận, huyện, Phòng 5 phát hiện Bản án, quyết định giải quyết của Tòa án đã có hiệu lực vi phạm pháp luật và có cơ sở để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thì có văn bản báo cáo đề nghị VKSND cấp thành phố (phòng 5), VKSND tối cao (Vụ 5, Vụ 12) kháng nghị theo thẩm quyền cùng hồ sơ vụ việc. Phòng 5 khi nhận được báo cáo đề nghị phải nghiên cứu, xem xét toàn diện, chính xác để giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Viện kiểm sát hai cấp phấn đấu hoàn thành tốt việc giải quyết các đơn khiếu nại của đương sự, có kết quả trả lời đơn cho đương sự sớm nhất, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên đương sự.

Trong quá trình kiểm sát, nếu Viện kiểm sát hai cấp phát hiện được quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định thì báo cáo Viện kiểm sát cấp trên để tham mưu cho Viện trưởng VKSNDTC kiến nghị với Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại theo thủ tục đặc biệt quy định tại Điều 310a BLTTDS sửa đổi, bổ sung.

4. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành:

4.1 Viện kiểm sát hai cấp củng cố tổ chức, tăng cường và ổn định cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, nhất là bố trí đủ Kiểm sát viên tham gia phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm dân sự.

Phòng kiểm sát giải quyết các vụ ,việc dân sự xây dựng kế hoạch kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ cấp quận, huyện về triển khai công tác năm 2012. Hàng tháng, các kiểm sát viên trong Phòng luân phiên kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ từ 1 đến 2 quận, huyện. Sau kiểm tra có thông báo rút kinh nghiệm, trọng tâm kiểm tra về công tác tham gia xét xử sơ thẩm; kiểm sát các quyết định, bản án của Tòa án; chất lượng kiến nghị, yêu cầu, kháng nghị và chất lượng lập hồ sơ kiểm sát, chất lượng các bài phát biểu quan điểm của KSV tại phiên tòa, phiên họp của VKS.

 Trong năm, Phòng cố gắng xây dựng 01 tham luận tập hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm sát giải quyết tranh chấp liên quan đến lĩnh vực nhà đất hoặc 01 tham luận về kỹ năng xét xử của kiểm sỏt viờn tại phiờn tũa sơ thẩm.

Viện kiểm sát hai cấp thực hiện nghiêm túc Quy chế về thông tin, báo cáo và quản lý trong ngành, Quy chế về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự. Việc lập hồ sơ kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, trước mắt tiếp tục thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 15/HD-VKSTC-V5 ngày 10/6/2005 của Vụ 5 - VKSNDTC.

Lưu ý: đối với những vụ việc có Viện kiểm sát cấp quận, huyện tham gia phiên tòa, phiên họp mà có kháng cáo, kháng nghị, đề nghị VKSND cấp quận, huyện chuyển hồ sơ kiểm sát cho Phòng 5 để tiếp tục nghiên cứu trước khi tham gia phiên tòa, phiên họp phúc thẩm

4.2 Viện kiểm sát hai cấp thực hiện việc báo cáo công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự định kỳ tháng, 6 tháng, năm theo mẫu đã được Phòng 5 hướng dẫn tại Công văn số 05/CV-VKS-P5 ngày 26/12/2011 và gửi báo cáo đúng thời gian quy định. Riêng đối với báo cáo tháng các VKSND quận, huyện phải báo cáo về Phòng 5- VKSND TP Đà Nẵng chậm nhất vào ngày 3 của tháng sau để phòng có đủ thời gian tổng hợp báo cáo về Vụ 5 – VKSND tối cao, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Phòng 5 phối hợp với Phòng Thống kê tội phạm để bảo đảm báo cáo thống kê kết quả công tác kiểm sát dân sự phục vụ báo cáo tổng hợp sơ kết sáu tháng, tổng kết năm của toàn Ngành phải thống nhất số liệu trước khi báo cáo Cục thống kê tội phạm thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong khi chờ đợi Thông tư liên tịch giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS sửa đổi, bổ sung về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, trước mắt đề nghị Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/9/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS năm 2004 về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, trừ những nội dung trái với quy định của BLTTDS sửa đổi, bổ sung.

III/ Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở những nội dung về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự đề ra tại Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 01/01/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hướng dẫn số 01/HD-VKSTC-V5 ngày 12/1/2012 của Vụ 5 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2012 của Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, Phòng 5 – Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng xây dựng chương trình công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự năm 2012, Chương trình này đồng thời là Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự năm 2012 cho VKSND các quận, huyện. Yêu cầu VKSND hai cấp nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch công tác kiểm sát năm 2012.

* Về phân công Lãnh đạo Phòng, Kiểm sát viên theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân cấp quận, huyện:

- Đồng chí Trần Hoài Nam – Trưởng phòng 5 theo dõi, hướng dẫn, phụ trách chung các quận, huyện.

- Đồng chí Nguyễn Thị Trâm – Phó trưởng phòng 5 theo dõi, hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, Thanh Khê, huyện Hòa Vang.

- Đồng chí Ngô Văn Hùng – Kiểm sát viên theo dõi, hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

- Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Tuyết – Kiểm sát viên theo dõi, hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ.

 

Nơi nhận:                                                          TL. VIỆN TRƯỞNG

- VKS các quận, huyện                                       TRƯỞNG PHÒNG

- Vụ 5

- Viện trưởng                                                                    (đã ký)

- VPTH

- Lưu P5

                                                                                 Trần Hoài Nam