menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2012
Đăng ngày 09-02-2012 10:52
Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 01/01/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; Kế hoạch số 20/KH- VKS-VP ngày 20/01/2012 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2012; Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC-V10 ngày 17/01/2012 của Vụ 10 - Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về hướng dẫn thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án năm 2012, ngày 06/02/2012, phòng kiểm sát thi hành án VKSND TP Đà Nẵng đã ban hành hướng dẫn chương trình công tác năm 2012 với các nội dung chính như sau:

 

I. VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN:

Năm 2012 Hai cấp kiểm sát tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau :

A. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Kiểm sát việc xác định điều kiện thi hành án, đặc biệt là những việc có điều kiện nhưng chưa thi hành hoặc để kéo dài; việc thi hành án phức tạp để từ đó kiến nghị yêu cầu cơ quan thi hành án tổ chức thi hành những vụ việc có điều kiện thi hành. Đồng thời yêu cầu cơ quan thi hành án cung cấp những vụ việc không có điều kiện thi hành, tiến hành xác minh nếu phát hiện vi phạm thì kiến nghị yêu cầu khắc phục và tổng hợp báo cáo Viện kiểm sát thành phố kiến nghị Cục thi hành án, báo cáo Ban chỉ đạo thi hành án thành phố chỉ đạo khắc phục chung.

2. Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật thi hành án dân sự.

3. Viện kiểm sát hai cấp tăng cường nâng cao chất lượng trực tiếp kiểm sát trong việc thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự.

4. Xây dựng biểu mẫu thống kê nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự; thống nhất các tiêu chí, số liệu về thi hành án dân sự, về thời điểm lấy số liệu với Cơ quan thi hành án dân sự.

5. Kiểm sát chặt chẽ những việc cưỡng chế, kê biên bán đấu giá tài sản để thi hành án.

6. Kiểm sát việc ra và gởi quyết định thi hành án việc định giá, ký hợp đồng uỷ quyền và tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án của cơ quan thi hành án và các cơ quan có liên quan; phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị của VKS đã ban hành năm 2011; kiểm sát việc ủy thác thi hành án; kiểm sát việc chuyển giao, xử lý tiêu huỷ tang vật chứng trong các vụ án hình sự; thông báo việc ủy thác và tiếp nhận ủy thác đầy đủ; rà soát những bản án Toà tuyên không rõ để yêu cầu Toà án giải thích.

7. Sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định 01/QĐ-VKSTC-V9 ngày 10/12/2010 của Viện trưởng VKSTC về phân công nhiệm vụ kiểm sát thi hành án (có nội dung hướng dẫn riêng).

B. Biện pháp tổ chức thực hiện:

Viện kiểm sát hai cấp triển khai thực hiện việc kiểm sát đối với cơ quan thi hành án cùng cấp theo các nội dung sau đây:

1. Về kiểm sát việc xác định điều kiện thi hành án: trên cơ sở thống kê, báo cáo của Cơ quan thi hành án và thông qua kết quả kiểm sát thường xuyên, định kỳ; đồng thời với việc tổ chức xác minh trực tiếp của Viện kiểm sát. Các Viện kiểm sát cấp quận, huyện và Phòng kiểm sát thi hành án tiến hành kiểm sát và tổng hợp báo cáo đầy đủ các nội dung theo đúng khoản 1, phần II của Hướng dẫn số 07/VKSTC.V10 ngày 18/01/2011 của Vụ 10. Thời điểm lấy số liệu là từ 1/7/2009 đến 30/6/2012, báo cáo gửi về Phòng kiểm sát thi hành án trước ngày 10/7/2012.

2. Về báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật thi hành án dân sự thì thực hịên theo khoản 2, phần II Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC-V10 ngày 17/01/2012 của Vụ 10 VKSNDTC. Chú ý báo cáo số liệu theo phụ lục số 1; các kiến nghị, kháng nghị theo phụ lục số 2. Thời điểm lấy số liệu từ 1/7/2009 đến 30/6/2012; thời gian gửi báo cáo về Phòng kiểm sát thi hành án trước ngày 10/7/2012.

3. Về trực tiếp kiểm sát việc thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự: trong năm kiểm sát ít nhất được 01 lần Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp; nâng cao chất lượng các bản kết luận, kiến nghị, kháng nghị trên cơ sở tiếp thu, sửa chữa của đối tượng kiểm sát. Nội dung kiểm sát chủ yếu: việc ra quyết định thi hành án và các tác nghiệp của Cơ quan thi hành án; phân loại, xác minh điều kiện thi hành án; lập hồ sơ miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án; việc ra các quyết định: hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, trả đơn, kết thúc thi hành án; quản lý thu, chi tiền thi hành án; việc bảo quản, xử lý vật chứng; thụ lý giải quyết đơn và những nội dung khác khi phát hiện vi phạm.

4. Về xây dựng biểu mẫu thống kê nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự; thống nhất các tiêu chí, số liệu về thi hành án dân sự với Cơ quan thi hành án dân sự thực hiện theo mục 4.1, 4.2, khoản 4, phần II Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC-V10 ngày 17/01/2012 của Vụ 10 VKSNDTC. Chú ý phối hợp với cơ quan thi hành án để thống nhất một số biểu mẫu về số liệu, thời điểm lấy số liệu báo cáo thống kê, đề xuất sửa đổi, ban hành mới một số biểu mẫu kiểm sát thi hành án cho phù hợp để phục vụ công tác kiểm sát thi hành án. Phần này các VKS địa phương cần khẩn trương và hoàn tất các báo cáo, đề nghị gửi về Phòng kiểm sát thi hành án trước ngày 10/3/2012 để tổng hợp báo cáo VKSTC.

5. Về kiểm sát cưỡng chế, kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản thi hành án: từ nay các VKS quận, huyện tăng cường quản lý, kiểm sát chặt việc cưỡng chế của cơ quan thi hành án. Hàng quí phải lập danh sách những vụ, việc cưỡng chế, tài sản kê biên, việc xử lý tài sản đã kê biên… theo phụ lục số 3 (kèm theo hướng dẫn số 04/HD-VKSTC-V10 ngày 10/1/2012 của Vụ 10 Viện KSNDTC) gửi về VKS TP để tổng hợp báo cáo VKSNDTC.

 

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC:

- Phòng kiểm sát thi hành án tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp quận, huyện. Định kỳ mỗi quý một lần Phòng kiểm sát thi hành án sẽ cử kiểm sát viên xuống VKS quận, huyện để nắm bắt kịp thời những vướng mắc, khó khăn, thiếu sót, tiến độ thực hiện chương trình công tác để hướng dẫn hoặc đề xuất Lãnh đạo Viện có biện pháp xử lý thích hợp. Về báo cáo thỉnh thị và trả lời thỉnh thị thực hiện theo đúng qui định của ngành. Định kỳ 03 tháng 1 lần Phòng kiểm sát thi hành án tổng hợp kết quả kiểm tra để báo cáo lãnh đạo Viện và thông báo rút kinh nghiệm chung.

- Hai cấp kiểm sát phải thực hiện tốt các loại báo cáo định kỳ hàng tháng, đột xuất, chuyên đề theo đúng yêu cầu và thời gian quy định của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao. Việc gửi báo cáo tháng của các VKS quận, huyện về Phòng kiểm sát thi hành án Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng chậm nhất vào ngày 2 tháng sau, để kịp tổng hợp báo cáo cho Lãnh đạo Viện, VPTH và Vụ 10 – Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

- Triển khai thực hiện tốt biểu mẫu thống kê nghiệp vụ kiểm sát thi hành án theo yêu cầu của Phòng Thống kê tội phạm.

III. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để thực hiện tốt và có hiệu quả chương trình công tác kiểm sát thi hành án trong năm 2012, Phòng kiểm sát thi hành án phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện như sau:

* Tại cấp thành phố : Phòng kiểm sát thi hành án sẽ tiến hành kiểm sát Cục thi hành án dân sự theo những nội dung chương trình đã đề ra, tổng hợp tình hình kết quả kiểm sát toàn thành phố báo cáo Vụ 10, Lãnh đạo Viện, Ban chỉ đạo thi hành án thành phố. Kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác, hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKS quận, huyện; thông báo rút kinh nghiệm. Cụ thể được phân công từng đồng chí trong Phòng như sau:

1/ Đ/c Nguyễn Văn Liếu- Trưởng phòng: Phụ trách chung; phối hợp với Cơ quan Thi hành án dân sự rà soát những bản án, quyết định của Toà án về dân sự không rõ ràng; chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Thanh Khê và huyện Hoà Vang về tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm sát thi hành án.

2/ Đ/c Hoàng Long- Phó phòng: Thực hiện những nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công; chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra Viện kiểm sát quận Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Sơn Trà về tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm sát thi hành án; chịu trách nhiệm tiếp nhận giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.

3/ Đ/c Huỳnh Ngọc Tuấn – Kiểm sát viên trung cấp: Thực hiện những nhiệm vụ do Trưởng phòng và Phó phòng phân công; chịu trách nhiệm kiểm sát trực tiếp cơ quan thi hành án dân sự và cùng với đ/c Trưởng phòng kiểm tra một số Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện về tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm sát thi hành án.

4/ Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh- Kiểm sát viên sơ cấp: Theo dõi công tác uỷ thác thi hành án, thực hiện một số nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công và cùng tham gia với các đ/c lãnh đạo phòng trong việc kiểm sát việc thi hành án dân sự.

5/ Đ/c Phan Cư- Kiểm tra viên : Thực hiện việc thụ lý các quyết định thi hành án dân sự và những công việc khác do đ/c Trưởng phòng phân công.

6/ Đ/c Nguyễn Tường Vy – Chuyên viên: Thực hiện các báo cáo thống kê, báo cáo tổng hợp đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công.

* Đối với các VKS quận, huyện : Tập trung hoàn thành chương trình công tác đúng thời gian và tiến độ như hướng dẫn số 04/HD-VKSTC-V10 của Vụ 10 VKSTC. Riêng nội dung kiểm sát trực tiếp cơ quan thi hành án tiến hành vào 06 tháng cuối năm và kết thúc vào 30/9/2012.

Kèm theo hướng dẫn này là Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC-V10 ngày 17/1/2012 của Vụ 10 VKSNDTC và 03 phụ lục số 1,2,3.

 ( Toàn văn Chương trình công tác Thi hành án dân  sự năm 2012 được đăng tải trong Mục tin nội bộ của trang Web, các đơn vị, cá nhân có thể đăng nhập vào mục Tin nội bộ để tải về )