menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thông báo kết quả của Hội đồng lương VKSND thành phố Đà Nẵng về việc xét nâng lương kỳ II năm 2020
Đăng ngày 21-07-2020 09:55

Thực hiện Công văn số 2503/VKSTC-V15 ngày 12/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc nâng lương kỳ II năm 2020, ngày 17 tháng 7 năm 2020, Hội đồng lương Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã họp để xem xét danh sách những công chức và người lao động đủ điều kiện được nâng lương thường xuyên kỳ II năm 2020.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Phòng Tổ chức cán bộ; ý kiến tham gia, thảo luận của các thành viên dự họp, Hội đồng lương thống nhất với kết quả nâng lương kỳ II năm 2020 đối với 26 người, trong đó:

- Nâng lương thường xuyên là 24 người;

- Nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung là 02 người.

Kết quả xét nâng lương thường xuyên kỳ II năm 2020 đã được niêm yết đến các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, nếu các đơn vị có ý kiến thì báo cáo về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 23/7/2020 để tổng hợp, báo cáo.

Hà Thị Xuân Hương - Phòng 15