menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thông báo về việc ngừng tiếp công dân
Đăng ngày 28-07-2020 04:17

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 sáng ngày 27/7/2020, Công văn số 4502-CV/TU ngày 25/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy, Công văn số 4930/UBND-SYT ngày 27/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, để tăng cường công tác phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng; để bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng và cán bộ tiếp công dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tạm dừng việc tổ chức tiếp công dân tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng.

Thời gian tạm dừng tiếp công dân: Từ ngày 28/7/2020 đến hết ngày 11/8/2020. Việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đề nghị thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính (gửi đơn đến địa chỉ của trụ sở VKSND hai cấp thành phố Đà Nẵng).

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân biết.

(Yêu cầu VKSND quận, huyện có bảng thông báo trước trụ sở cơ quan)./.