menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kết thúc thanh tra nghiệp vụ tại VKSND quận Sơn Trà
Đăng ngày 10-10-2020 22:41

Ngày 07/10/2020, Đoàn thanh tra của VKSND thành phố đã lập biên bản làm việc, kết thúc việc thanh tra nghiệp vụ tại VKSND quận Sơn Trà.

Thực hiện Quyết định về việc thanh tra theo kế hoạch số 543/QĐ-VKS-TTr-KT ngày 10/8/2020 của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật, quy chế nghiệp vụ, quy định của Ngành trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự tại Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà.

Qua thanh tra nhận thấy công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự nhìn chung được VKSND quận Sơn Trà quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thụ lý và giải quyết án.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử cũng như công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc thực hiện một số nhiệm vụ công tác của đơn vị.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Đoàn thanh tra sẽ tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra đến Viện trưởng VKSND thành phố và tham mưu Viện trưởng ban hành kết luận yêu cầu VKSND quận Sơn Trà tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, khắc phục những vi phạm, thiếu sót nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự.

Đinh Thị Việt Hồng, Thanh tra - Khiếu tố