menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020
Đăng ngày 19-11-2020 10:14

Trong năm 2020, dù trong điều kiện đặc biệt khó khăn của thành phố Đà Nẵng, vừa dịch bệnh kéo dài, vừa thiên tai, nhưng việc triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được hai cấp VKSND thành phố quan tâm thực hiện, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 của VKSND thành phố Đà Nẵng được đánh giá trên các mặt như sau:

VKSND thành phố đã thành lập “Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện KSND thành phố Đà Nẵng”, đến nay đã kiện toàn bằng quyết định số 243/QĐ-VKS ngày 21/4/2020.

Thông qua hội nghị cán bộ, công chức được tổ chức từ đầu năm, công chức, người lao động VKSND thành phố Đà Nẵng ở hai cấp thực sự phát huy quyền làm chủ, trực tiếp tham gia góp ý vào Kế hoạch công tác năm, thảo luận việc thực hiện các chỉ tiêu công tác theo Kế hoạch, Chương trình công tác của từng đơn vị và đề ra biện pháp thực hiện; các biện pháp cải tiến lề lối làm việc; ứng dụng CNTT, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; rà soát sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, ... để tất cả các công chức cùng thực hiện và kiểm tra, giám sát.

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND thành phố (Thông qua đơn vị Thanh tra – Khiếu tố) trong năm 2020 đã yêu cầu các VKSND quận, huyện tự kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện theo Quy chế.

Lãnh đạo VKSND hai cấp thành phố thường xuyên quan tâm việc tổ chức thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Việc phổ biến thông tin về chỉ đạo, điều hành trên Trang Thông tin điện tử của VKSND thành phố và triển khai thực hiện Phần mềm Văn bản và điều hành do VKSND tối cao cung cấp, góp phần cho việc công khai những việc công chức biết, tham gia ý kiến hay giám sát, kiểm tra được nhanh chóng và đến tất cả công chức VKSND hai cấp.

Ban cán sự Đảng đã chỉ đạo Lãnh đạo VKSND thành phố Đà Nẵng thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm kết quả hoạt động của ngành Kiểm sát trước Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, trả lời đầy đủ, cụ thể và kịp thời các vấn đề mà các Đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu hoặc chất vấn.

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2020 của VKSND tối cao, sắp xếp tinh gọn bộ máy của VKSND thành phố từ 12 đơn vị cấp phòng xuống còn 09 đơn vị, VKSND thành phố đã sáp nhập Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn kiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp với Thanh tra, Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự với Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin với Văn phòng tổng hợp.

Năm 2020, trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, bên cạnh nền tảng ứng dụng CNTT hiện có của cơ quan, VKSND thành phố cũng có những bước tiến đáng kể trong việc ứng dụng CNTT trong hoạt động chỉ đạo điều hành và phục vụ hoạt động nghiệp vụ, như triển khai tổ chức các phiên tòa xét xử hình sự ứng dụng số hóa, thực hiện các phiên tòa được kết nối trực tuyến đến phòng làm việc của Viện trưởng VKSND thành phố, triển khai chữ ký số đến lãnh đạo cấp phòng và lãnh đạo các VKSND quận, huyện. Tiếp tục duy trì việc phổ biến văn bản chỉ đạo điều hành trên Trang thông tin điện tử, đồng thời đưa vào sử dụng Phần mềm Văn bản và điều hành, để phổ biến nhanh chóng, đầy đủ, có hệ thống thông tin về nghiệp vụ và chỉ đạo điều hành cho công chức VKSND hai cấp.

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của VKSND thành phố năm 2020 đã tác động tích cực, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của công chức, người lao động.

Việt Hồng, Thanh tra - Khiếu tố