menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hội đồng Sáng kiến: Xét, công nhận sáng kiến năm 2020
Đăng ngày 20-11-2020 15:51

Chiều ngày 20/11/2020, Hội đồng Sáng kiến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng họp dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hoài Nam- Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến để xét, công nhận 52 sáng kiến năm 2020 (đợt 2)

Qua nghe báo cáo về  kết quả thẩm định  52 sáng kiến của các thành viên Hội đồng Sáng kiến và thảo luận, Hội đồng Sáng kiến đã thống nhất đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố công nhận 48 sáng kiến cấp cơ sở năm 2020 (đợt 2).   

(Danh sách sáng kiến năm 2020 được công nhận đăng trong mục tin nội bộ/ thi đua khen thưởng của trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Hội đồng sáng kiến từ chối công nhận 04 sáng kiến do không đủ điều kiện xét, công nhận sáng kiến theo quy định tại Điều 7, Quy chế về xét, công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số: 619 /QĐ-VKSTC ngày 19/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao),

Kết luận, đồng chí Trần Hoài Nam- Chủ tịch Hội đồng sáng kiến đánh giá cao nỗ lực của nhiều tác giả đã có nhiều cố gắng xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tại các đơn vị. Bên cạnh đó cũng còn một số sáng kiến có chất lượng chưa cao, đồng chí yêu cầu  07 tác giả có sáng kiến được công nhận năm 2020 phải hoàn thiện lại sáng kiến của mình trước khi công bố trên trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng thời giao cho Thường trực Hội đồng Sáng kiến ban hành thông báo rút kinh nghiệm để biểu dương những tác giả đã có nhiều cố gắng, đầu tư nghiêm túc trong xây dựng sáng kiến năm 2020, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế  trong công tác xây dựng sáng kiến năm 2020 để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới ./,

Văn Hưng (VPTH)